Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ACC)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Anti-Corruption Committee (ACC)

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ผจ.118/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Committee : ACC) ดังต่อไปนี้

1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น ประธาน
2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น กรรมการ
3) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน เป็น กรรมการ
4) ผู้จัดการฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็น กรรมการ
5) ผู้จัดการฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต เป็น กรรมการ
6) ผู้จัดการฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา เป็น กรรมการ
7) ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็น กรรมการ
8) ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี เป็น กรรมการ
9) ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ เป็น กรรมการ
10) ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ เป็น กรรมการ
11) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบารุง เป็น กรรมการ
12) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็น กรรมการ
13) ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 เป็น กรรมการ
14) ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 เป็น กรรมการ
15) ผู้จัดการฝ่ายขาย 3 เป็น กรรมการ
16) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น กรรมการ
17) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น กรรมการ
18) ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ เป็น กรรมการ
19) ผู้จัดการส่วนสำนักกฎหมาย เป็น กรรมการ
20) ผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายในฯ เป็น กรรมการ
21) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น กรรมการและเลขานุการ

โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายและมาตรการของบริษัทฯเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต
  2. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต และอำนาจอนุมัติทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ปฏิบัติตาม
  3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง
  4. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และทบทวนตามกำหนด เวลา
  5. จัดการอบรมพัฒนาพนักงานและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต
  6. ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการต่างๆ ด้านการทุจริตทุกปี เพื่อให้มีการติดตาม สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  7. จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป