Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

พันธกิจ “เราอยู่ในธุรกิจของการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ กระเบื้องหลังคา ผนัง และอุปกรณ์ประกอบ เราเชื่อว่าการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นพื้นฐานตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้ถือหุ้นของเรา สู่ความสำเร็จต่อพันธกิจของเรา”

 • สำหรับลูกค้าของเรา เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าในราคาที่แข่งขันได้ โดย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า ด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และระบบ การบริหารจัดการที่มีความสามารถของเรา
 • สำหรับพนักงานของเรา เราจะสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึง ครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเต็มความสามารถ
 • สำหรับสังคมของเรา เราจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักว่า สังคมของเราเป็น กลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน
 • สำหรับผู้ถือหุ้นของเรา เราจะสร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ค่านิยมองค์กร “เราจะขยัน ตั้งใจทำงาน ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ เพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งปัน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้าง คุณค่าอย่างยั่งยืน”

โดยใช้อักษรย่อ  “D-BUILDS”  มีคำจำกัดความว่า มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความหมายดังนี้

D - Diligence : มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และความเป็นเลิศ ด้วยความรับผิดชอบ ความขยันและตั้งใจ ทำงาน
B - Balance : ตั้งมั่นรักษาสมดุล ของผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายอย่าง เป็นธรรม
U - Unity : เชื่อมั่นว่าความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน จะนำพา ไปสู่ความสำเร็จ
I - Integrity : ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส จะนำพา สู่ความเป็นเลิศ
L - Learning : ส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปัน เพื่อเป็นคนเก่งและ เป็นคนดีเป็นที่ ยอมรับของสังคม
D - Differentiation : พัฒนาอย่างไม่ หยุดยั้งเพื่อความ แตกต่างที่ดีกว่า
S - Social Responsibility : ดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างคุณค่า อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ และความสามารถใน การแข่งขันของบริษัทฯ ดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและ สินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ
 2. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใส เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้สภาพแวดล้อมและ ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
 4. บริษัทฯ จะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสิน ใจและการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมายหลัก

 1. ด้านการขายและการตลาด มุ่งมั่นให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างมั่นคง สร้างสมดุลของผลประโยชน์ของรายได้ที่เห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน พร้อมกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ อย่างยั่งยืน
 2. ด้านการผลิตและวิศวกรรม มุ่งเน้นให้มีการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น เป็นไปตามแผนงาน การขายและการตลาด ให้การสนับสนุนการขาย โดยการพัฒนาสินค้าใหม่หรือปรับปรุงสินค้าเดิมให้มีความหลากหลายในเรื่อง ของสีสัน ขนาด และรูปลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
 3. ด้านทรัพยากรบุคคล  มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างยั่งยืน
 4. ด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งบริหารด้านการเงินอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำเพื่อรองรับ การบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำรายงาน ทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่มีความน่าเชื่อถือ