Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

พันธกิจ “เราอยู่ในธุรกิจของการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ กระเบื้องหลังคา ผนัง และอุปกรณ์ประกอบ เราเชื่อว่าการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นพื้นฐานตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้ถือหุ้นของเรา สู่ความสำเร็จต่อพันธกิจของเรา”

  • สำหรับลูกค้าของเรา เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าในราคาที่แข่งขันได้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า ด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และระบบการบริหารจัดการที่มีความสามารถของเรา
  • สำหรับพนักงานของเรา เราจะสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเต็มความสามารถ
  • สำหรับสังคมของเรา เราจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักว่า สังคม ของเราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน
  • สำหรับผู้ถือหุ้นของเรา เราจะสร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ค่านิยมองค์กร “เราจะขยัน ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ เพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งปัน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

โดยใช้อักษรย่อ  “D-BUILDS”  มีคำจำกัดความว่า มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความหมายดังนี้

D - Diligence : มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ ด้วยความขยันและตั้งใจทำงาน
B - Balance : ตั้งมั่นรักษาสมดุลของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
U - Unity : เชื่อมั่นว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ
I - Integrity : ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ
L - Learning : ส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อเป็นคนเก่งและเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
D - Differentiation : พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า
S - Social Responsibility : ดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย และกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร อย่างน้อยภายใน 5 ปี เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการในการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้

  1. กลยุทธ์ด้านการขาย มุ่งเน้นให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างมั่นคง สร้างสมดุลของผลประโยชน์ของรายได้ที่เห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน พร้อมกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
  2. กลยุทธ์ด้านการผลิต มุ่งเน้นให้มีการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น เป็นไปตามแผนงานการขาย ให้การสนับสนุนการขาย โดยการพัฒนาสินค้าใหม่หรือปรับปรุงสินค้าเดิมให้มีความหลากหลายในเรื่องของสีสัน ขนาด และรูปลักษณ์ เช่น พัฒนาไม้ระแนง ไม้รั้ว และไม้พื้นให้เป็นลายเสี้ยนไม้ที่เสมือนไม้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
  3. กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล  มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน