Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
หลักเกณ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
รายละเอียด ดาวน์โหลด
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 – 18 มกราคม 2561)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555)
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 - 11 มกราคม 2555)