Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
นโยบายการดำเนินการ CSR
  • ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  • เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  • ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัท มีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
  • ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม