Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดาว์นโหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 (ประจำปี 2549)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 (ประจำปี 2548)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดาว์นโหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550