Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ประจำปี :
16 พ.ย. 2561
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
12 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
28 ก.ย. 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
27 ส.ค. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561
14 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
31 พ.ค. 2561
รายการเกี่ยวโยงกันในการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน
22 พ.ค. 2561
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ DRT
21 พ.ค. 2561
แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (Form TS-6)
14 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เม.ย. 2561
แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน (แบบ TS-5)
25 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
23 มี.ค. 2561
การเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า
23 มี.ค. 2561
การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ


ถัดไป >