Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ประจำปี :
25 เม.ย. 2561
แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน (แบบ TS-5)
25 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
23 มี.ค. 2561
การเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า
23 มี.ค. 2561
การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
21 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
20 ก.พ. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561), จ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
20 ก.พ. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561), จ่ายเงินปันผล (แก้ไขหัวข้อข่าว)
20 ก.พ. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
30 ม.ค. 2561
มติคณะกรรมการเรื่องการลดทุนชำระแล้ว และตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย (แก้ไข)
30 ม.ค. 2561
มติคณะกรรมการเรื่องการลดทุนชำระแล้ว และตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย
30 ม.ค. 2561
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม
09 ม.ค. 2561
แจ้งกรรมการเสียชีวิต
19 ธ.ค. 2560
แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
19 ธ.ค. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2560
แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)


ถัดไป >