Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ประจำปี :
30 ม.ค. 2561
มติคณะกรรมการเรื่องการลดทุนชำระแล้ว และตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย (แก้ไข)
30 ม.ค. 2561
มติคณะกรรมการเรื่องการลดทุนชำระแล้ว และตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย
30 ม.ค. 2561
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม
09 ม.ค. 2561
แจ้งกรรมการเสียชีวิต
19 ธ.ค. 2560
แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
19 ธ.ค. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2560
แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
17 ต.ค. 2560
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
14 ก.ย. 2560
แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม
06 ก.ย. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560
15 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
19 พ.ค. 2560
แจ้งแก้ไขวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)


ถัดไป >