Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ประจำปี :
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2560
แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
17 ต.ค. 2560
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
14 ก.ย. 2560
แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม
06 ก.ย. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560
15 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
19 พ.ค. 2560
แจ้งแก้ไขวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)
28 มี.ค. 2560
การเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า (แก้ไข)
24 มี.ค. 2560
การเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า
24 มี.ค. 2560
การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559


ถัดไป >